Jsme registrování u UKZUZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, jako příslušný orgán
ve  věcech  rostlinolékařské  péče  podle  §  72  odst.  1  písm.  b)  zákona  č.  326/2004  Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), v souladu s čl. 66 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin (dále jen „nařízení
(EU) 2016/2031“) ve spojení s § 12 odst. 2 zákona registruje profesionálního provozovatele –
Stöckl, spol. s r.o., Nad obcí I 2091/33, 140 00 Praha 4, IČO: 48111431

a přiděluje tomuto profesionálnímu provozovateli registrační číslo: CZ – 1654

Doklad o zápisu v PDF zde